Charity

 

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมกันบริจาค
และเป็นส่วนหนึ่งให้พนักงานบางส่วนที่มีความยากลำบาก
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ก้าวผ่านพ้นไปด้วยดี
Thank you for all donations to help staff’s difficulties.